Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.)

07.4.2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.) προκηρύσσει την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή, η οποία θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  • Προϋπηρεσία σε ανώτερη/ανώτατη διοικητική θέση τουλάχιστον 5ετή (ή 10ετή) σε θέματα διοίκησης προσωπικού και οργάνωσης είτε σε παρεμφερή εκπαιδευτικό φορέα είτε σε φορέα στην ασφαλιστική αγορά ή στον εν γένει χρηματοπιστωτικό τομέα.
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρησιακών σχεδίων.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, προφορικά και γραπτά.
  • Πολύ καλές γνώσεις και εξοικείωση σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής.
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα λειτουργίας στο πλαίσιο ομάδας.

Λοιπά τυπικά προσόντα θα συνεκτιμηθούν, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι, γνώση άλλων ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, επαγγελματικές πιστοποιήσεις κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της εν λόγω θέσης μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις 24 Απριλίου 2017 αποστέλλοντας πλήρες βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει η πλήρωση των προαναφερομένων προσόντων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eiasinfo@eias.gr είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 106, Αθήνα, 11741 (υπόψη Τριμελούς Επιτροπής για τη Διαχείριση των Διαδικασιών Επιλογής νέου Γενικού Διευθυντή).