Όραμα - Αποστολή

Το όραμά μας:

Μια αγορά αξιόπιστη για τους ασφαλισμένους, με έμφαση στην άριστη παροχή υπηρεσιών, την καινοτομία και την απλότητα και Ελκυστική για τους μετόχους και τους επενδυτές κεφαλαίων.

Που συμβάλλει στην κοινωνία παρέχοντας υψηλής ποιότητας προστασία και ασφάλεια στους πολίτες και στην οικονομία και την ανάπτυξη ως σημαντικός επενδυτής και διαχειριστής κινδύνου με υψηλή τεχνογνωσία.

 

Η αποστολή μας:

  • Η ουσιαστική συμβολή στη διάδοση του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
  • Η ουσιαστική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα.
  • Η παροχή άρτιων υπηρεσιών προς τις εταιρίες - μέλη και η συνεχής ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.