Δραστηριότητες

Υπηρεσίες προς τα μέλη:

Παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης στα μέλη σχετικά με κάθε θέμα που προκύπτει και συγκρότηση προτάσεων για τη λύση προβλημάτων.
Παρακολούθηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας και των αρχών που ισχύουν για την ασφαλιστική αγορά και ενημέρωση των εταιριών - μελών.
Συνεχής ενημέρωση σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης με διενέργεια ερευνών, επιστημονικών διαλέξεων και σεμιναρίων.
Παροχή υποδομής και συγκεντρωτικής εμπειρίας προς τις εταιρίες - μέλη για ανταλλαγή πληροφοριών.
Ενθάρρυνση των εταιριών - μελών στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

Στατιστικά αρχεία, μελέτες:

Δημιουργία και τήρηση στατιστικών αρχείων για τη διαχρονική αποτύπωση της κατάστασης της αγοράς και την απεικόνιση τάσεων. Εξειδικευμένες επιστημονικές μελέτες.

Στενή συνεργασία με την πολιτεία και τα κέντρα λήψης αποφάσεων:

Συγκροτημένη και συστηματική συνεργασία με την εποπτική αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) και την πολιτεία για την προβολή των θέσεων της αγοράς και την επίλυση των θεμάτων του κλάδου.

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για συνεργασία μεταξύ πολιτείας και ιδιωτικού τομέα στα θέματα ιδιωτικής ασφάλισης και για τη δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της
αγοράς. 
Στενή συνεργασία με τους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υιοθέτηση αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών.
Έκφραση των απόψεών της ελληνικής αγοράς προς τους διεθνείς ασφαλιστικούς οργανισμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Ενημέρωση του κοινού:

Ενημέρωση του κοινού για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης και το έργο που επιτελεί.
Ενημέρωση των ΜΜΕ και των διαμορφωτών κοινής γνώμης.

Δράσεις:

Διοργάνωση εκδηλώσεων που προβάλλουν τις θέσεις και το θεσμικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης.