Ιστορική Αναδρομή

Ιστορική Αναδρομή - Cover Image

Η ιστορία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ανατρέχει στις αρχές του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα στο έτος 1907, όταν ιδρύθηκε για πρώτη φορά η "Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών ασφαλείας κατά του πυρός". Στην Ένωση αυτή συμμετείχαν οι παρακάτω 14 ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες εργάζονταν την εποχή εκείνη στην Ελλάδα: Riunione Adriatica di Sicurta, Allianz Versicherungs A.G., North British & Mercantile Insurance Company Limited, Assicurazioni Generali de Trieste, Societe Anonyme d' Assurance Generales "La Nationale" (ΕΘΝΙΚΗ), Commercial Union Assurance Company Limited, Sun Fire Office, La Baloise, Royal Exhance Assurance, Rossia, Phenix Autrichien, Guardian Assurance Company Limited, Phenix Francais. Το 1908 έγινε μέλος και η "Phoenix Assurance Co Ltd".

Η Ένωση, λόγω διαφόρων νομικών δυσχερειών συστήθηκε σε Σωματείο το 1929, οπότε και συντάχθηκε και το καταστατικό της, το οποίο με τις διάφορες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα. Η δράση της Ένωσης, ήδη από την εποχή εκείνη, υπήρξε πολλαπλή. Εκπροσωπείτο στο "Συμβούλιο Εποπτείας Ασφαλίσεων" και από το 1929 στο "Συμβούλιο Εμπορίου και Βιομηχανίας", που υποκατέστησε το προηγούμενο, με αντιπρόσωπό της που εξέφραζε τις απόψεις της Ένωσης στα ασφαλιστικά ζητήματα, αρμοδιότητας του εν λόγω Συμβουλίου. Έτσι, έγινε σύντομα ο κεντρικός ρυθμιστής της ασφαλιστικής κίνησης στην Ελλάδα.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, τόσο η εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς, όσο και η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων της ασφαλιστικής τάξης οδήγησαν στη δημιουργία περισσότερων συλλογικών φορέων, όπως: ο "Σύνδεσμος των εν Ελλάδι εργαζομένων Θαλασσασφαλιστικών Εταιριών", ο "Σύνδεσμος Ασφαλιστών Ατυχημάτων", ο "Σύνδεσμος Ασφαλειών Ζωής", η "Ένωση Ασφαλιστών Ελλάδος", η "Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών", και η " Ελληνική Ασφαλιστική Ομοσπονδία".

Τα παραπάνω σωματεία συγχωνεύονται με την "Ένωση των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών Ασφαλείας κατά του πυρός" και το 1959 δημιουργείται το πρώτο ενιαίο συλλογικό όργανο της ασφαλιστική τάξης με την επωνυμία "Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Ασφαλιστικών Εταιριών". Η Ένωση του 1959 διασπάστηκε δύο φορές. Το 1968, με τη δημιουργία της "Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος" και το 1982, με τη δημιουργία της "Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών". Έτσι, μέχρι το 1987 λειτουργούσαν στην αγορά τρεις ασφαλιστικές ενώσεις.

Το 1987 αποφασίζεται η προσχώρηση στην "Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών" των εταιριών-μελών της "Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος" και η τελευταία μετατρέπεται σε "Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών" (Ε.Ι.Α.Σ.). Το Ε.Ι.Α.Σ. αποτελεί από τότε τον πρώτο συγκροτημένο και απόλυτα ειδικευμένο σε ασφαλιστικά θέματα εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας.

Το 1992 αποφασίζεται η προσχώρηση και των εταιριών-μελών της "Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών" στην "Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών", η οποία αποκτά και τη σημερινή ονομασία της, "Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος".

Ο στόχος είναι, μέσα από τους κόλπους της μίας και ενιαίας Ένωσης, να συντονίζεται η δράση της ασφαλιστικής εργασίας στην ελληνική αγορά και να εκπονείται το πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.