Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II)

Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, γνωστό με την αγγλική ονομασία Solvency II που ρυθμίζει από 1.1.2016 τη χρηματοοικονομική λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο. Οι κανόνες της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) βασίζονται στην οδηγία 2009/138/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/51/ΕΕ (Omnibus II).

Στόχος της Φερεγγυότητας ΙΙ είναι η ενδυνάμωση της προστασίας των ασφαλισμένων, θέτοντας ένα ευρύτατο πλέγμα ποιοτικών και ποσοτικών απαιτήσεων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της θωράκισής τους έναντι κάθε είδους κινδύνων στους οποίους αυτές εκτίθενται και όχι μόνο του ασφαλιστικού, όπως ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, η Φερεγγυότητα ΙΙ επιβάλλει νέους κανόνες και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, εισάγει πλαίσιο διαφάνειας και δημοσιοποίησης στοιχείων της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής κατάστασης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με αποδέκτες επόπτη αλλά και ευρύτερο κοινό.

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 4364/2016 (ΦΕΚ τ.Α’-13/5.2.2016). Το πλήρες κείμενο του νόμου, όπως επίσης και των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2014/51/ΕΕ μπορείτε να αναζητήσετε στην Ενότητα «Νομοθεσία» που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο καθεστώς μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, της εποπτικής αρχής των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων.