Φορολογία

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΤΡΩΝ
[ΠΡΩΗΝ Φ.Κ.Ε.]
(1)
ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Τέως
Εισφ.
υπέρ
Τ.Ε.Ο.
(2)
Τ.Ε.Α.
Ε.Α.
Π.Α.Ε.
(3)
Επικουρ.
Κεφάλ.
Εγγυητ.
Κεφάλ.
Ζωής
Γραφ.
Διεθ.
Ασφ.
(ΓΔΑ)
 Ζωής (4)
συμβόλαια (διάρκειας
< 10 ετών)
4%   -    (5)  
συμβόλαια (διάρκειας
> 10 ετών)
εξαι-
ρείται
  -    (5)  
 Γενική
Αστική
Ευθύνη
15%   -      
 Αυτοκίνητα
αστική
ευθύνη
15% 0,6% - 6%(6)   4‰(7)
πυρκαγιά 20% 0,6% -      
όλοι οι λοιποί κίνδυνοι 15% 0,6%        
 Πυρκαγιά 20%   -      
καπνο-
καλλιέργεια
15%   -      
 Ασθένεια 15%   -      
 Ατυχήματα 15%   -      
 Πλοία /
Αεροσκάφη
εξαι-
ρείται
  -      
 Μεταφερόμενα Εμπορεύματα
στην
Ελλάδα
15%   -      
διεθνώς 15%   -      
Αντα-
σφάλιση
εξαι-
ρείται
         
Λοιποί Κλάδοι 15%   -      

 

 (1) Με το ν. 3492/2006 ο Φόρος Κύκλου Εργασιών μετονομάστηκε σε "Φόρο Ασφαλίστρων".  Εν συνεχεία, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 ορίστηκε αυξημένος συντελεστής 15% (από 10%) επί των ασφαλίστρων όλων των κλάδων, πλην του κλάδου πυρός και ζωής, για τους οποίους διατηρήθηκαν οι παλαιοί συντελεστές (20% για τον κλάδο πυρός και 4% για τις ασφαλίσεις ζωής κάτω της δεκαετίας). Με βάση την ΠΟΛ. 1028/2017, απαλλαγές από το φόρο ασφαλίστρων που εξακολουθούν να ισχύουν μετά το ν. 4334/2015 αφορούν (α) τα αντασφάλιστρα, (β) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πλοίων και αεροσκαφών του άρθρου 3 του ν.δ. 551/1970, (γ) τα ασφάλιστρα ζωής εφόσον τα συναπτόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (άρθρο 29 παρ.2 του ν. 3492/2006) και (δ) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται από αλλοδαπές και ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που διέπονται από το ν. 27/1975.

 (2) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α-74) καταργήθηκε από 26.3.2014 η Ανώνυμη Εταιρία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων, γνωστή με το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. στην οποία αποδίδετο από τις ασφαλιστικές εταιρίες η προβλεπόμενη από τις Υ.Α. Κ4-1123/17.8.1977 και Κ3-11475/26.11.1998 εισφορά ύψους 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων (επιμεριζόμενη σε 0,4% υπέρ του Τ.Ε.Ο. και 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου). Με τις ίδιες διατάξεις του ν.4250/2014 διατηρήθηκε η εισφορά του 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.

 (3) Τον Απρίλιο του 2014 ψηφίστηκε ο νόμος 4254/2014, ο οποίος κατήργησε από 1.1.2015 την υπέρ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, Επικούρησης, Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε.)  εργοδοτική εισφορά επί της παραγωγής ασφαλίστρων. Αναμένεται νομοθετική ρύθμιση για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού της εργοδοτικής εισφοράς, όπως διαμορφώνεται μετά την ως άνω κατάργηση, και το ύψος αυτής.

 (4) Κάθε επιπλέον κάλυψη επιβαρύνεται με φόρο ασφαλίστρων 15% ετησίως.

 (5) Με την υπ' αρ. 2636/24.11.2011 απόφαση του Διοικητή της ΤτΕ καθορίστηκαν τα ποσοστά της τακτικής εισφοράς υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής.
Για το περιεχόμενο της απόφασης σας παραπέμπουμε στην επίσημη δικτυακή πύλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (www.pligf.gr)

 (6) Η εισφορά 6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για τον κλάδο αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα. Το 70% πληρώνεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες και το 30% αντίστοιχα από τους ασφαλισμένους από 1.2.2013 (με βάση την υπ' αριθ. 54/4/15.11.2012 απόφαση της ΤτΕ).

 (7) Με την υπ’ αριθμ. 92/25.4.2016 απόφαση της ΤτΕ προβλέφθηκε από 1.1.2017 εισφορά υπέρ του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης υπολογιζόμενη σε ποσοστό 4‰ επί των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, χωρίς να αφαιρούνται τα ασφάλιστρα για συμβάσεις αντασφάλισης. Η ως άνω εισφορά επιβαρύνει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις