Νομοθεσία

Εθνικό Δίκαιο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)

  Νόμος 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄13) :»Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

  Σημ.: Για ιστορικούς λόγους ακολουθούν νομοθετικά κείμενα και αποφάσεις που έχουν καταργηθεί από το Ν. 4364/2016.

  Ν.Δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α' 10) "Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως", καταργηθέν από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ.1 Ν. 4364/2016), όπως είχε τροποποιηθεί έως και το Νόμο 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄107).
  [ανεπίσημη κωδικοποίηση] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]
  έως και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α΄100)

   

 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

  Απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπ΄αριθμ. 3/133/18.11.2008 "Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων κατά ζημιών"
  [παραπομπή στο site της ΤτΕ] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]

  Υ.Α. Κ3-4382/7-6-2001 (Φ.Ε.Κ. Β' 847) "Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Κ3-3974/11-10-1999 (ΦΕΚ 8334/18-10-1999, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) "Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων ζωής (τεχνικά αποθέματα - μαθηματικά αποθέματα - πίνακες ζωής και νοσηρότητας, ανικανότητας - τεχνικά επιτόκια - τιμολόγηση - βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων και όρων - βεβαίωση αναλογιστού -ειδικό αρχείο στις Unit Linked Life Insurances)", όπως ισχύει".

  Σημ.: Κατ΄εφαρμογήν του άρθρου 99 παρ. 6 του ν. 4446/2016 οι ως άνω αποφάσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του καταργηθέντος (από 1.1.2016) ν.δ. 400/70 διατηρήθηκαν σε ισχύ για τις ανάγκες αποκλειστικά φορολογίας εισοδήματος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

  Υ.Α. Κ3-9124/30-11-2001 (Φ.Ε.Κ Β' 1616) "Αναπροσαρμογή των ανωτάτων εγγυημένων τεχνικών επιτοκίων για τις μακροπρόθεσμες εγγυημένες ασφαλίσεις ζωής".

   

 • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

  Ν. 4308/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Συναφείς Ρυθμίσεις και άλλες Διατάξεις»

  Σημ.: Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4308/2014 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις ως οντότητες δημοσίου συμφέροντος υποχρεούνται από 1.1.2015 να συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

   

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

  Ν. 2496/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 87) "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις" (παρατίθεται μόνο το πρώτο μέρος του νόμου αυτού (άρθ. 1-33) που αφορά στην ασφαλιστική σύμβαση)
  [ανεπίσημη κωδικοποίηση] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]
  (μέχρι και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Νόμο 4364/2016).

   

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

  Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 110) «Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. Α' 331) "Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως ισχύει τροποποιημένο"
  [ανεπίσημη κωδικοποίηση] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]
  (μέχρι και τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Νόμο 3746/2009)

  ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καταργείται από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ. 4 εδαφ. ια Ν. 4364/2016).
  [παραπομπή στο site της ΤτΕ]

  Ν. ΓπΝ'/1911 "Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης".

   

 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

  Ν.Δ. 551/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) "Περί Ιδιωτικής Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών", τα άρθρα 2,4,5,6 καταργούνται από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ. 2 Ν. 4364/2016).

   

 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

  Ν. 3651/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 44) "Οδική βοήθεια οχημάτων".

   

 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α' 183) "Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει τροποποιημένος, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 καταργείται από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ. 2 Ν. 4364/2016).
  [ανεπίσημη κωδικοποίηση]

  Π.Δ. 190/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 196) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)."

  Υ.Α. Κ3-8010/8.8.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 1600) "Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση"

  ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 «Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών», τροποποιήθηκε με την ΠΕΕ της ΤτΕ 16/21.5.2013: «Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τροποποιήθηκε με την ΠΕΕ 46/4.12.2014 της ΤτΕ: «Τροποποίηση διατάξεων της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 16/21.5.2013 (ΦΕΚ Β 1257) σχετικά με τις εξετάσεις για την πιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών»

  ΠΕΕ ΤτΕ 31/30.9.2013 Κανονισμός συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

  ΠΕΕ ΤτΕ 45/21.11.2014 Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

  ΕΠΑΘ ΤτΕ 122/15.12.2014 Εξέταση αιτιάσεων από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές

   

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

  Υ.Α. Ζ1-629/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' 720) "Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές -Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. Α' 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L. 271 της 9.10.2002, σ.0016-0024).

   

 • ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

  Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 38) "Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις", με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 278 του Ν. 4364/2016 καταργήθηκαν από 1.1.2016 τα άρθρα 1 έως και 12.

  Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών", οι παράγραφοι 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 1 καταργούνται από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ. 2 Ν. 4364/2016), με την περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 278 του Ν.4364/2016 καταργήθηκαν οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 1.

   

 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

  Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών", οι παράγραφοι 1,2,3,4 και 5 του άρθρου 1 καταργούνται από 1.1.2016 (άρθρο 278 παρ. 2 Ν. 4364/2016).
  [ Άρθρα 3-13 ]

   

Κοινοτικό Δίκαιο

Όλες οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί μπορούν να αναζητηθούν στη βάση αναζήτησης της δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία (κάντε click για μετάβαση στην αναζήτηση).

Για όλα τα έγγραφα της Eυρ. Ένωσης δείτε εδώ

 

Α' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Οδηγία 2009/138/ΕΚ (Φερεγγυότητα ΙΙ) Προσαρμογή με Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’13)
2. Οδηγία 2014/51/ΕΕ (Omnibus II)
3. Κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ

 

 • Σημ.: Ακολουθεί για ιστορικούς λόγους κατάσταση με τις κοινοτικές Οδηγίες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί ή καταργηθεί από την Οδηγία 2009/138/ΕΚ, με μνεία του νομοθετικού κειμένου με το οποίο είχε γίνει η μεταφορά αυτών στην εθνική έννομη τάξη. Οι εθνικές ρυθμίσεις προσαρμογής στο βαθμό που τροποποιούσαν το ν.δ. 400/70, έχουν μεταφερθεί στο ν. 4364/2016.
  i. Οδηγία 73/239/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α΄35)
  ii. Οδηγία 73/240/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α΄35)
  iii. Οδηγία 76/580/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α΄35)
  iv. Οδηγία 88/357/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 252/96 (ΦΕΚ Α΄186)
  v. Οδηγία 90/618/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 252/96 (ΦΕΚ Α΄186)
  vi. Οδηγία 90/619/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 252/96 (ΦΕΚ Α΄186)
  vii. Οδηγία 92/49/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 252/96 (ΦΕΚ Α΄186)
  viii. Οδηγία 2001/17/ΕΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 332/2003 (ΦΕΚ Α΄285)
  ix. Οδηγία 2002/12/ΕΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 23/2005 (ΦΕΚ Α΄31)
  x. Οδηγία 2002/13/ΕΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 23/2005 (ΦΕΚ Α΄31)
  xi. Οδηγία 95/26/ΕΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 159/98 (ΦΕΚ Α΄121)
  xii. Οδηγία 98/78/ΕΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 288/2002 (ΦΕΚ Α΄258)
  xiii. Οδηγία 2002/87/ΕΚ: Προσαρμογή με Ν. 3455/2006 (ΦΕΚ Α΄84)
  xiv. Οδηγία 84/641/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 103/90 (ΦΕΚ Α΄47)
  xv. Οδηγία 87/343/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 325/91 (ΦΕΚ Α΄117)
  xvi. Οδηγία 87/344/ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 459/90 (ΦΕΚ Α΄175)
  xvii. Οδηγία 78/473//ΕΟΚ: Προσαρμογή με Π.Δ. 118/85 (ΦΕΚ Α΄35)
  xviii. Οδηγία 2005/68/ΕΚ: Προσαρμογή με Ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α΄27)

 

Β' ΕΤΗΣΙΟΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

4. Οδηγία 91/674/ΕΟΚ Προσαρμογή με Π.Δ. 169/2000 (ΦΕΚ Α'156)
5. Οδηγία 2006/46/ΕΚ Προσαρμογή με Ν. 3873/2010 (ΦΕΚ Α’150)
6. Οδηγία 2003/51/ΕΚ Προσαρμογή με Ν.3487/2006 (ΦΕΚ Α'190)
7. Οδηγία 2001/65/ΕΚ Προσαρμογή με Ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α'105)

 

Γ’ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

8. Οδηγία 72/166/ΕΟΚ Προσαρμογή με Π.Δ. 237/86* (ΦΕΚ Α'110)
9. Οδηγία 84/5/ΕΟΚ Προσαρμογή με Π.Δ. 264/91* (ΦΕΚ Α'98)
10. Οδηγία 90/232/ΕΟΚ Προσαρμογή με Π.Δ. 314/93* (ΦΕΚ Α'134) και με το ν.2170/93** (ΦΕΚ Α'150)
11. Οδηγία 2000/26/ΕΚ Προσαρμογή με Π.Δ. 10/2003* (ΦΕΚ Α'7)
12. Οδηγία 2005/14/ΕΚ Προσαρμογή με Ν.3746/2009 (ΦΕΚ Α'27)
13. Οδηγία 2009/103/ΕΚ Κωδικοποίηση των ανωτέρω οδηγιών 8 εως 12.

 

* Το Π.Δ. τροποποιεί τον Ν.489/76 όπως ισχύει και έχει ενσωματωθεί στην ανεπίσημη κωδικοποίηση αυτού.

 

Δ’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ/ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

14. Οδηγία 2002/92/ΕΚ Προσαρμογή με Π.Δ.190/2006 (ΦΕΚ A’196)
15. Οδηγία ΕΕ/2016/97 Ημερομηνία προσαρμογής 23.2.2018

 

Ε’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

16. Κανονισμός (ΕΕ) 267/2010

 

ΣΤ. ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

17. Οδηγία 2002/65/ΕΚ Προσαρμογή με Υπ.Απ.Ζ1-629-10/5/2005 (ΦΕΚ Β'720)

 

Ζ. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (PRIIPS)

18. Κανονισμός 1286/2014 Ημερομηνία προσαρμογής 31.12.2016

 

Η. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

19. Οδηγία 2003/41/ΕΚ Προσαρμογή με Ν.3029/2002 (ΦΕΚ Α'160)

 

Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

20. Οδηγία 2004/35/ΕΚ Προσαρμογή με Π.Δ. 148/2009 (ΦΕΚ Α'190)

 

Ι. ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

21. Οδηγία 2004/113/ΕΚ Προσαρμογή με Ν.3769/2009 (ΦΕΚ Α'105)
22. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ στον ασφαλιστικό τομέα, υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου της Ε.Ε. στην υπόθεση C-236/09 (Test-Achats)

 

ΙΑ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

23. Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001

 

ΙΒ' ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ ΙΙ)

24. Κανονισμός (ΕΚ) 864/2007

 

ΙΓ' ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ (ΡΩΜΗ Ι)

25. Κανονισμός (ΕΚ) 593/2008

 

ΙΔ' ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

26. Οδηγία 2014/107/ΕΕ Ημερομηνία προσαρμογής 1.1.2016 (εκκρεμεί)