Ασφαλίσεις

Ζωής

Ο Κλάδος Ασφαλίσεων Ζωής  συμπεριλαμβάνει την κάλυψη προσωπικών κινδύνων που απειλούν τη ζωή (ασφαλίσεις θανάτου) αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της (συνταξιοδοτικά προγράμματα).

Βασικές καλύψεις του Κλάδου Ζωής είναι οι ακόλουθες :

 • Αναπλήρωση εισοδήματος λόγω πρόωρου θανάτου
 • Ανικανότητα / αναπηρία
 • Ασθένεια
 • Σύνταξη

Σύμφωνα με το στοιχείο κάλυψης που υπερισχύει σε ένα ασφαλιστήριο Ζωής , οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες  :

Αποταμίευση : συσσώρευση κεφαλαίου (ασφαλίστρων) μέσω ασφαλιστηρίου συμβολαίου για κεφάλαιο που θα δοθεί είτε στη λήξη είτε με τη μορφή προσόδου (σύνταξης), είτε με τη μορφή εφάπαξ.

Προστασία : έναντι θανάτου, ασθένειας ή ατυχήματος ή των συνεπειών του (δηλαδή νοσοκομειακά έξοδα, απώλεια εισοδήματος, ανικανότητα,αποπληρωμή υποχρεώσεων)

Οι ασφαλίσεις Ζωής παρέχονται σε διαφορετικές μορφές ως :

Aτομικές ασφαλίσεις : Mε ατομικό ασφαλιστήριο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγεία ενός προσώπου

Ομαδικές ασφαλίσεις : Με ομαδικό ενιαίο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κινδύνους που σχετίζονται με τη ζωή και την υγείας μιας ομάδας ασφαλισμένων

Στις ασφαλίσεις Ζωής συμπεριλαμβάνονται οι καλύψεις ασθενειών και ατυχημάτων είτε ως προσθήκες (συμπληρωματικές καλύψεις – riders) είτε ως αυτοτελής κλάδος σαν κύριες καλύψεις (IV).

Υγείας

Στην Ελλάδα, όπου η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική, καθολική και ευρεία, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι εθελοντική και λειτουργεί, κατά βάση, με σκοπό την κάλυψη ποιοτικά αναβαθμισμένων και εκσυγχρονισμένων υπηρεσιών φροντίδας της υγείας και την αποφυγή μακρών σειρών αναμονής για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Η ασφάλιση υγείας διατίθεται από τις ασφαλιστικές εταιρίες μέσω της έκδοσης ατομικών συμβολαίων (ασφάλιση μεμονωμένων προσώπων, ως ιδιωτών) και ομαδικών συμβολαίων (ασφάλιση ομάδων προσώπων, όπως των εργαζομένων μιας επιχείρησης). Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να περιέχει αμιγώς και μόνον καλύψεις υγείας, ή μπορεί να έχει ως βασική ασφαλιστική κάλυψη αυτή της ζωής ή της σύνταξης και οι καλύψεις υγείας να παρέχονται ως «συμπληρωματικό συμβόλαιο» ή «προσάρτημα» στο συμβόλαιο της βασικής κάλυψης ζωής.

Η ασφάλιση υγείας διατίθεται μέσω ετησίως ανανεούμενων, αλλά και μακροχρόνιων συμβολαίων, με εγγυημένη ανανεωσιμότητα σε αμφότερα. Η εγγυημένη ανανεωσιμότητα, πρακτικά παρέχει την βεβαιότητα της διατήρησης της ασφαλιστικής κάλυψης του ασφαλισμένου προσώπου για όσο χρόνο έχει οριστεί η διάρκεια των καλύψεων υγείας, κατά τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Η ασφάλιση υγείας αφορά στην αποζημίωση / αναπλήρωση απωλειών (π.χ. απώλεια εισοδήματος), οι οποίες προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία του ασφαλισμένου και παρέχεται μέσω των ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας με τις καλύψεις: νοσοκομειακή, εξω-νοσοκομειακή και ανικανότητα.

 

Αυτοκινήτων

Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Ιδιαίτερη θέση στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης έχει η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα οχημάτων ή «ασφάλιση αυτοκινήτων» (όπως είθισται να την αποκαλούμε), η οποία λόγω και του υποχρεωτικού χαρακτήρα της είναι η πλέον διαδεδομένη και γνωστή στο καταναλωτικό κοινό ασφαλιστική κάλυψη.  

Η ανάγκη προστασίας και διασφάλισης της αποκατάστασης των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα και στόχο κάθε σύγχρονου και ευνομούμενου κοινωνικού κράτους. Με γνώμονα την επίτευξη της καλύτερης δυνατής προστασίας των θυμάτων αυτών, καθιερώθηκε και ισχύει, εδώ και πολλά χρόνια, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ο θεσμός της υποχρεωτικής ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων.

Στη χώρα μας, οι βασικοί νόμοι που διέπουν την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/1976, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 και ισχύει μέχρι σήμερα, όπου προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 που ρυθμίζει γενικά τα περί ασφαλιστικής σύμβασης.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, με την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, η ασφαλιστική εταιρία αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν σε “τρίτους” ο κύριος, ο κάτοχος και κάθε οδηγός ή προστηθείς στην οδήγηση του ασφαλισμένου οχήματος, σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητά τους.

Συγκεκριμένα, η ασφάλιση αυτή καλύπτει την αστική ευθύνη λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης ή πρόκλησης υλικών ζημιών σε πράγματα “τρίτων”, στην οποία περιλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Η ασφάλιση περιλαμβάνει, επίσης, την κάλυψη της αστικής ευθύνης λόγω θανάτωσης ή σωματικής βλάβης των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου κύριου ή οδηγού του αυτοκινήτου ή κάθε άλλου προσώπου του οποίου η αστική ευθύνη καλύπτεται με την παρούσα ασφάλιση, και τούτο ανεξάρτητα από δεσμό συγγενείας.    

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι “τρίτα” πρόσωπα θεωρούνται και οι επιβαίνοντες στο όχημα που προκάλεσε το ατύχημα, οι οποίοι αποζημιώνονται κανονικά σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά όχι ο ίδιος ο ασφαλισμένος σαν συνεπιβάτης του οχήματός του, αλλά ούτε και ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα. 

Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων προβλέπονται επίσης με Νόμο και από την 1η Ιουνίου 2012 έχουν διαμορφωθεί ως εξής :

 • για τις Σωματικές Βλάβες σε 1.000.000 € ανά θύμα  και
 • για τις Υλικές Ζημίες σε 1.000.000 € ανά ατύχημα.

 

Προαιρετικές Ασφαλίσεις Οχημάτων

Με τις προαιρετικές ασφαλίσεις του κλάδου αυτοκινήτου συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του οχήματός του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μεγαλύτερη προστασία στον ασφαλισμένο.

Οι προαιρετικές καλύψεις αυτοκινήτου που προσφέρονται σήμερα είναι πολλές, οι δε όροι των καλύψεων αυτών μπορεί να ποικίλλουν ανά ασφαλιστική εταιρία. Οι πιο σημαντικές από τις προαιρετικές καλύψεις είναι οι ακόλουθες:

 • η μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητο του ασφαλισμένου από ατύχημα, ακόμα και εάν βαρύνεται με υπαιτιότητα ο ίδιος,
 • η ασφάλιση πυρός, με την οποία καλύπτονται οι ζημιές στο αυτοκίνητο του ασφαλισμένου από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και έκρηξη,
 • η ασφάλιση ολικής ή και μερικής κλοπής αυτοκινήτου, με την οποία αποζημιώνεται ο ασφαλισμένος σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου του,
 • η κάλυψη ζημιών στα υάλινα μέρη του αυτοκινήτου,
 • η κάλυψη ζημιών στο αυτοκίνητο από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, σεισμό, πλημμύρα κλπ.,
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου από τρομοκρατικές ενέργειες,
 • η κάλυψη ζημιών του αυτοκινήτου από κακόβουλες ενέργειες τρίτων,
 • η κάλυψη ζημιών που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών,
 • η κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου,
 • η κάλυψη υλικών ζημιών του αυτοκινήτου από την πρόκληση ατυχήματος από ανασφάλιστο όχημα.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία του ασφαλισμένου είναι και οι κάτωθι ασφαλιστικές καλύψεις που μπορεί να συνοδεύουν την ασφάλιση οχήματος και δη : 

 • η κάλυψη οδικής βοήθειας,
 • η κάλυψη νομικής προστασίας,
 • η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τις παραπάνω καλύψεις, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρία ή στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή που σας εξυπηρετεί. Επειδή οι επιλογές σας είναι πολλές και οι συνδυασμοί των καλύψεων μπορεί να διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία, συνιστούμε να ζητάτε επισταμένως διευκρινίσεις για την έκταση της κάλυψης που σας προσφέρει η κάθε επιλογή. 

 

Περιουσίας

Η ασφάλιση περιουσίας σκοπό έχει την προστασία των ακινήτων των ιδιωτών/ καταλωτών (γραφεία, οικείες, κτίρια). Βασικότερη (και παλαιότερη) μορφή της ασφάλισης αυτής αποτελεί η ασφάλιση πυρός, η οποία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας του ασφαλισμένου για oικονομικές απώλειες που προκαλούνται από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης. Στην έννοια της Περιουσίας περιλαμβάνονται και οι τεχνικές ασφαλίσεις (Κλάδος λοιπών ζημιών αγαθών).

 

Ασφάλιση Πυρός

Η κάλυψη περιλαμβάνει τη μείωση της αξίας των βλαβέντων πραγμάτων, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησαν τα αναγκαία μέτρα για τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της ζημιάς όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης. Συναφείς με την πυρκαγιά καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι οι εξής:

 

 •  Έκρηξη (εσωτερική ή εξωτερική) ή άλλα παρεμφερή συμβάντα
 •  Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, σεισμός). 
 •  Διαρροή σωληνώσεων, δηλαδή αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε το νερό στο ακίνητο (κτίριο και περιεχόμενο), τα έξοδα του υδραυλικού που επισκεύασε τη ζημιά κτλ 
 •  Ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από καλυπτόμενο κίνδυνο
 •  Έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση ζημιάς
 •  Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και νερών (αν προξενηθούν ζημιές σε όμορη ιδιοκτησία)

Επιπλέον, μπορεί να δίδεται η εξασφάλιση των ενοικίων που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση ζημιάς από το ακίνητο που εκμισθώνει. 

 

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Ο Κλάδος των Τεχνικών Ασφαλίσεων παρέχει Κατά Παντός Κινδύνου ασφαλιστήρια, παρέχοντας την ευρύτερη δυνατή κάλυψη και έτσι καθίσταται ευχερέστερο να προσδιοριστεί εάν κάποιος κίνδυνος είναι καλυπτόμενος ή μη. 

Τα κυριότερα αντικείμενα που μπορούν να ασφαλισθούν με τα συμβόλαια του Κλάδου είναι τα εξής:

 Μεγάλα ή μικρά τεχνικά έργα υποδομής π.χ. οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα, ενεργειακά έργα και εγκαταστάσεις κλπ, δημόσια, ιδιωτικά ή /και συγχρηματοδοτούμενα που εκτελούνται και λειτουργούν κάτω από μακροχρόνιες 

συμβάσεις παραχώρησης, σε οιαδήποτε φάση βρίσκονται (κατασκευή/ανέγερση ή λειτουργία)

 

 •  δομικές μηχανές εργοληπτριών εταιριών,
 •  έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού αποπερατωμένα ή εν λειτουργία,
 •  ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως
 •  μονάδες παραγωγής ενέργειας κάθε μορφής (Υδροηλεκτρικά φράγματα, Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταικά Πάρκα κ.α.)
 •  ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εξοπλισμός πληροφορικής, ιατρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.α.),
 •  Μηχανική βλάβη ψυκτικών θαλάμων και αλλοίωση των εμπορευμάτων που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς σαν απόρροια μίας μηχανικής βλάβης αυτών
 • Σημειώνεται ότι ο κλάδος Τεχνικών ασφαλίσεων παρέχει την δυνατότητα στον εκάστοτε ασφαλισμένο να καλύψει και την απώλεια κέρδους συνεπεία ενός καλυπτόμενου κινδύνου

 

Αστικής Ευθύνης

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε πρόσωπο, είτε είναι ιδιώτης είτε επαγγελματίας ή επιχείρηση να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε με πράξη ή παράλειψή του σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Σύμφωνα με το νόμο 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης, με την ασφάλιση αστικής ευθύνης ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης τον ασφαλισμένο του, καλύπτοντας τις δαπάνες του που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε βάρος του για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλεια του ασφαλισμένου. 

Ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι ένας ιδιαίτερα σύνθετος και αναπτυσσόμενος στη χώρα μας ασφαλιστικός κλάδος. Οι ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει αποτελούν χωρίς αμφιβολία σημαντικό εργαλείο για την προστασία και ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Ορισμένες από τις ασφαλιστικές λύσεις που παρέχει σήμερα ο κλάδος αστικής ευθύνης είναι:

 • ασφάλιση αστικής ευθύνης μικρών / μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων   
 • ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης παρόχων υπηρεσιών, όπως λ.χ. ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, λογιστών, διαμεσολαβούντων, τουριστικών πρακτόρων 
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα
 • ασφάλιση αστικής ευθύνης διευθυντών & στελεχών διοίκησης (D&O)
 • ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης
 • ασφάλιση κλινικών μελετών και δοκιμών φαρμάκων
 • ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων 

 

Νομικής Προστασίας

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας με προγράμματα για την οικογένεια, τον επαγγελματία και την επιχείρηση, ασφαλίζει τον κίνδυνο μείωσης της περιουσίας του ασφαλισμένου συνεπεία ενδεχόμενων δαπανών που θα απαιτηθούν για δικαστικές ή εξώδικες νομικές ενέργειές του.

Αφορά στην κάλυψη όλων των αναγκαίων δικαστικών δαπανών και στην παροχή λοιπών υπηρεσιών, δηλαδή των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων που δημιουργούνται κατά την εξωδικαστική και δικαστική επίλυση μιας διαφοράς (π.χ. έξοδα κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές διορισμένων πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών, αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, συνολική νομική παρακολούθηση υποθέσεων κ.λπ. 

Πρακτικά ο ασφαλισμένος Νομικής Προστασίας έχει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, χωρίς να παρεμποδίζεται από το διαρκώς αυξανόμενο κόστος και την πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών. Η σημαντική κοινωνική προσφορά της Νομικής Προστασίας αναγνωρίζεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ανθρώπων στη Δικαιοσύνη, δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο.

 

Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

 

Αντικείμενο της ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων είναι η κάλυψη των διακινούμενων εμπορευμάτων με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο για βλάβη ή απώλεια κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θέλουν να ασφαλίσουν τα μεταφερόμενα εμπορεύματα τους (εισαγωγές , εξαγωγές , εσωτερικές διακινήσεις).

 

Πιστώσεων & Εγγυήσεων

Πιστώσεων

Με την ασφάλιση πιστώσεων ο ασφαλιστής καλύπτει, σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, τον ασφαλισμένο του επαγγελματία για ζημία την οποία αυτός ενδέχεται να υποστεί ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ενός ή περισσότερων οφειλετών του να αποπληρώσουν εν όλω ή εν μέρει τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν (δηλαδή τον ασφαλισμένο).

Με άλλα λόγια η ασφάλιση πιστώσεων καλύπτει τον κίνδυνο μη αποπληρωμής της πίστωσης που έχει χορηγήσει για παράδειγμα ο ασφαλισμένος / πωλητής εμπορευμάτων σε αγοραστή, ο οποίος δεν αγόρασε τα εμπορεύματα τοις μετρητοίς αλλά με πίστωση κάποιων μηνών. 

Εγγυήσεων

Με την ασφάλιση εγγυήσεων ο ασφαλιστής, σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης, εγγυάται για τον ασφαλισμένο επαγγελματία την εκτέλεση από αυτόν των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η ασφάλιση εγγυήσεων διακρίνεται στις άμεσες και στις έμμεσες εγγυήσεις. Σε γενικές γραμμές στις άμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής επέχει θέση εγγυητή του πρωτοφειλέτη, ενώ στις έμμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής δεν υπεισέρχεται στη θέση του εγγυητή αλλά αναλαμβάνει την κάλυψη του ίδιου του εγγυητή σε περίπτωση που αυτός κληθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από την εγγύηση.

Βοηθείας

Ασφαλίσεις Βοήθειας

Οι ασφαλίσεις Βοήθειας παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους και είναι η καθημερινή επαφή των καταναλωτών με την ασφαλιστική αγορά, συνεισφέροντας στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης. Τα σημαντικότερα προϊόντα του κλάδου είναι η οδική βοήθεια, η φροντίδα ατυχήματος, η άμεση ιατρική και η ταξιδιωτική βοήθεια.

Η οδική βοήθεια αποτελεί σήμερα μια από τις σημαντικότερες καλύψεις στο χώρο της ασφάλισης αυτοκινήτου. Η διαρκώς αυξανομένη χρήση των αυτοκινήτων τα τελευταία χρόνια και η ανάπτυξη πολύπλοκων τεχνολογιών στην κατασκευή τους, ενίσχυσαν την αξία της υπηρεσίας οδικής βοήθειας στην καθημερινότητα του μέσου πολίτη. Ανάλογα με το πρόγραμμα, οι εταιρίες παρέχουν επί τόπου επισκευή όπου είναι εφικτό, ρυμούλκηση σε συνεργείο ή κατοικία του πελάτη, αλλαγή ελαστικού, παροχή καυσίμου, και επαναπατρισμό οδηγού και επιβατών σε περιπτώσεις βλάβης ή ατυχήματος.

Στο χώρο ασφάλισης του αυτοκινήτου, η φροντίδα ατυχήματος υποστηρίζει καθοριστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις πέραν της βοήθειας για το όχημα, στη γρήγορη και ολοκληρωμένη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων ενός ατυχήματος, στη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών, στη συμπλήρωση των εντύπων και στη φωτογράφηση των συμβάντων, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Η ιατρική βοήθεια προσφέρει καλύψεις υγειονομικής μεταφοράς, ιατρικές συμβουλές και επαναπατρισμό των ασφαλισμένων ή και των συνοδών τους.

Η ταξιδιωτική βοήθεια περιλαμβάνει καλύψεις που παρέχουν υποστήριξη σε απρόβλεπτα συμβάντα των ταξιδιωτών, όπως ακυρώσεις ταξιδιών, απώλεια αποσκευών και εγγράφων, έκτακτες ιατρικές δαπάνες και υπηρεσίες για την αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Σήμερα στον κλάδο Βοήθειας δραστηριοποιείται στη χώρα μας σημαντικός αριθμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες επενδύουν σταθερά σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και νέες τεχνολογίες, προσδίδοντας έτσι στην υπηρεσία αυτή δυναμική και καινοτόμο ανάπτυξη.