Κοινωνικοί Απολογισμοί

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ «Απολογισμός Βιωσιμότητας»
Interamerican «Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης»
Interlife «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014-2015»
MetLife «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»
Συνεταιριστική Social Report